ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#TRUE VROOM ,TRUE VLEARN,Autisticthai Channel 11 ก.ค.2563ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ครั้งที่ 3/2563 โดยประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ True VROOM

#autism thai meeting 3/2563
#TRUE VROOM ,TRUE VLEARN,Autisticthai Channel
11 ก.ค.2563ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ครั้งที่ 3/2563 โดยประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ True VROOM
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคม พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมและกรรมการที่ปรึกษา จากพื้นที่ทั่วประเทศ ประชุมหารือ แผนงานสมาคม ปี2564 เพื่อรองรับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ตามชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal และปรับกลยุทธ์การทำงานเครือข่ายสมาคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ระบบ และการจัดการด้วยเทคโนโลยี เสริมการทำงาน
มติที่ประชุม สำคัญ มีเป้าหมาย สำคัญ คือ การขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิ ด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ การพัฒนาผู้นำเครือข่ายผู้ปกครองและเยาวชนรุ่นใหม่ การส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือน การสนับสนุนการทำงานผ่านระบบ Plaltform โดยมีแผนงานรองรับดังนี้
1.การยกระดับมาตรฐานการทำงานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ โดยจัด การประชุมทางWebinar และการจัดSeminar ตามข้อกำหนด New Normal ช่วง 23-25 ก.ค.2563 การประชุมปฎิบัติในพื้นที่ระดับโซนภาค 16 โซน การนิเทศและสนับสนุนการทำงานทางไกล ด้วยทีมงานเครือข่ายของกลุ่มภาค 16 ภาค
2. การติดตามการเข้าถึงระบบบริการ “หลักประกันสุขภาพ ท.74” โดยเฉพาะประเด็น บัญชีรายการบริการสำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา จิตใจ พฤติกรรมและการเรียนรู้. และการขับเคลื่อนหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพซึ่ง มูลนิธิออทิสติกไทย จะกำกับติดตามและพัฒนา”หน่วยร่วมบริการต้นแบบ”
3. การพัฒนากลไกการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ ได้แก่ “ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก ที่ปรับการทำงานแบบภาคีความร่วมมือกับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกระดับจังหวัดหรืออำเภอ โดยทดลองจุดแรก ที่ “นครราชสีมา หรือ โคราช โมเดล” และติดตาม “ระเบียบว่าด้วยการจัดห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ” ที่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.รับผิดชอบ ซึ่งยังไม่มีความคืบหน้า ใช้เวลาประชุมจัดทำมาใกล้ครบ 1 ปีแล้ว และการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งวางแผนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ไว้ 14 จุดและจะขยายตามจังหวัดที่แจ้งความประสงค์ไว้ ให้ครบ 24 จังหวัด ภายในปี 2564 ตัวอย่างเช่น”เมืองคอนโมเดล” ทั้งนี้ มีการยกร่างแผนปฎิบัติการรองรับไว้ เพื่อนำเสนอ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ
4. การจัดทำ โครงการบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชน ที่ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิออทิสติกไทย ดำเนินการ. เตรียมมอบสื่อการสอนชุดแรก กว่า 10,000 ชุด ในวันที่ 24 ก.ค. 2563 โดยผู้แทนชมรมจะรับมอบจาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมสื่ออบรม ONLINE ทางช่อง Autisticthai Channel และช่อง TRUE VLEARN
5. การจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในชุมชน กว่า 40 กลุ่ม สมาชิกร่วมกิจกรรม 800 ครอบครัว กรอบงบประมาณกว่า 13 ล้านบาท คาดว่า จะดำเนินงานได้ประมาณ เดือน กันยายน 2563 เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนของผู้ปกครอง ดำเนินการ ส.ค. ถึง ก.ย.2563
6. การเตรียมจัดทำ “การพัฒนาผู้นำเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำเยาวชนเครือข่ายชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 5 ภาค โดยมีชมรมและเยาวชน ร่วมโครงการมประมาณ 700 คน กำหนดจัด ภายในเดือน กันยายน 2563
7. การจัดทำแผนปฎิบัติการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) พ.ศ.2564 มอบหมายให้ทุกชมรม นำเสนอเชิงประเด็นมาที่สมาคมผ่าน Google Form
8. การปรับการทำงานกลุ่มโซนภาค ระบบHYBRIDS มีทั้งลังประชุม ONLINE และพบกลุ่ม. โดยสมาคมจัดทรัพยากรสนเบสจุน
9. การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนสมาคม เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร “สมาคมสภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทย” และสมาคมสภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” เน้นการพัฒนานโยบายสาธารณะ และการทำงานภาคีเครือข่ายระดับชาติ
10. การร่วมลงชื่อ เสนอ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. … ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน
11. การทำงานร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดอบรม”การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติกและผู้ดูแล” ทั่วประเทศ จำนวน 3,500คน ดำเนินการ 2 ปีงบประมาณ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญที่ กสทช จัดให้ และให้สมาคมสำรวจความต้องการด้านหลักสูตรการอบรม เช่น การตลาดออนไลน์ การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน การทำ animations และอื่นๆ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *