ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#Non-Discrimination sub committee คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

#Non-Discrimination sub committee
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ (อกขป)โดยศ.พิเศษ กุลพล พลวัน ประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการ ซึ่งจำนวนรวม 9 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6(7) มาตรา 11 และ16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
เนื่องจากเป็นการประชุมนัดแรก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมกำหนดกรอบ ขอบเขตเนื้อหา ของ “การเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ” ตามระเบียบคณะกรรมการ โดยพิจารณาทั้งเชิงเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิคนพิการในมิติต่างๆ กำหนดกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง กำหนดข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการดำเนินการ รวมถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยต่างๆ
จากนั้นที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนจำนวน 9 เรื่อง ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ให้ครบถ้วนตามประเด็นรวมถึงการมอบหมายคณะอนุกรรมการ ให้ศึกษาข้อมูลในเรื่องที่รับร้องเรียนบางเรื่องและรับฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจากคู่กรณีแต่ละฝ่าย และให้นำเสนอสรุปสำนวนความเห็นเบื้องต้นให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณาในการประชุม ครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคม
2564 เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและสังคมรับทราบถึงการทำงานและกระบวนการในการขอความเป็นธรรมจากคณะอนุกรรมการ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
อกขป
12มี.ค.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *