BN-สมาคม
BN
BN-สมาคม
BN
    มูลนิธิออทิสติกไทย เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ข่าวสารจากมูลนิธิ

#ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

#ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนในกองท...

Continue reading

#องค์การคนพิการ 7องค์การ #ข้อเสนอเยียวโควิดระลอกใหม่

ตามที่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจ...

Continue reading

กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564 โดย

#SDO BOARD #มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ...

Continue reading

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือ เสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ รวม ๖ ข้อ

#ข้อเสนอต่อรัฐบาลและกพช #สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารเพื่อเตรียมข...

Continue reading

heart (1)

ร่วมบริจาค

โลโก้ art stor

สินค้าจากมูลนิธิ

gallery

ภาพกิจกรรม

chat

คุยกับอาจารย์