BN-สมาคม
BN

BN-สมาคม
BN
    มูลนิธิออทิสติกไทย เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ข่าวสารจากมูลนิธิ

#SEวิสาหกิจเพื่อสังคมทิศทางใหม่องค์กรคนพิการ

#SEวิสาหกิจเพื่อสังคมทิศทางใหม่องค์กรคนพิการ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ชวนสน...

Continue reading

#Non-Discrimination sub committee คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

#Non-Discrimination sub committee คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ (อกขป)โดยศ.พิเศษ กุลพล พลวัน ประธานคณะอนุกร...

Continue reading

#มติบอร์ดชาติด้านคนพิการ 1/2564 10มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยมีผู้นำองค์การด้านคนพิการ 7 องค์การเข้าร่วมประชุม

#มติบอร์ดชาติด้านคนพิการ 1/2564 10มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาค...

Continue reading

#AXA Thailand คุณโคลด เซนย์ CEO และคุณปวีนา เขมะรังสรรค์ CCO บริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมและมอบทุนสนับสนุน

#AXA Thailand คุณโคลด เซนย์ CEO และคุณปวีนา เขมะรังสรรค์ CCO บริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมและมอบทุนสนับสนุน “กิจกรรม AXA ...

Continue reading

heart (1)

ร่วมบริจาค

โลโก้ art stor

สินค้าจากมูลนิธิ

gallery

ภาพกิจกรรม

chat

คุยกับอาจารย์