ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#Flagship2021 ขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ที่ประชุมในวันหยุดเพื่ออนุมัติ Flagship และแผนงานสมาคมฯ ปี 2564

ขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ที่ประชุมในวันหยุดเพื่ออนุมัติ Flagship และแผนงานสมาคมฯ ปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2564 วันที่26มกราคม2563 ซึ่งอ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมฯเป็นประธาน
มติที่ประชุมกำหนด ธงงาน หรือFlagship รวม 7เป้าหมายหลัก 22โครงการ ที่ต้องนำไปนำสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความสุขปีใหม่แก่เด็กเยาวชนออทิสติกและเครือข่ายผู้ปกครองทั่วประเทศ
ธงหลักในการทำงาน แบ่งเป็น 7 เป้าหมาย คือ
1. การนำร่องจัดบ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน ซึ่งมีทั้งการเสนอนโยบายด้านนวัตกรรมทางสังคม Social Innovation และจัดต้นแบบ”บ้านพิทักษ์”เป็นศูนย์บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน สำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยจัดทำ 4รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 รัฐดำเนินการโดยการบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มผู้ปกครอง
รูปแบบที่ 2 องค์กรรัฐ ร่วมกับภาคเอกชนดำเนินการ โดยรัฐสนับสนุน”งบอุดหนุน”และงบบริหารจัดการทรัพยากรและดำเนินงาน
รูปแบบที่ 3 องค์กรเอกชนดำเนินการ โดยรัฐสนับสนุนสถานที่และงบประมาณ
รูปแบบที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ
โดยสมาคมฯจัดตั้งคณะทำงานมีน.อ.เสถียร ทองทวี เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อปรับโครงการที่อ้างอิงจาก”ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับนักวิชาการได้ดำเนินการในปี 2562-2563
2. การประชุมร่วมกับ สพฐ ขับเคลื่อนห้องเรียนคู่ขนาน และห้องสอนเสริมในโรงเรียนเรียนรวม
การทำMOU ร่วมกับสำนักงานกศน เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
การร่วมกับ อาชีวศึกษา เตรียมจัดหลักสูตรระยะสั้น ปวช. และปวส. มอบอ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช เป็นประธานประสานการดำเนินงาน
3. การสร้างความเข้มแข็งชมรม โดยโครงการในแผนประจำปีสมาคม2564
4. การนำเสนอ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดระบบบริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือช่องทางพิเศษในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ
5. การสนับสนุน ให้จัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ของเครือข่ายออทิสติกทั่วประเทศ โดยความร่วมมือกับ บริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายธุรกิจโดยมอบหมาย ดร.สำเริง วิระชะณังอุปนายกสมาคมฯเป็นประธาน
6.การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อเป็นหน่วยบริการ เพิ่มอีกให้ได้ 60จังหวัด โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เป็นประธานดำเนินงาน
7. การจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนออทิสติก ตั้งแต่ค้นหา พัฒนาโปรแกรม ในจังหวัดต่างๆ
ทั้งนี้การทำงานใช้ระบบ Hybrid ทั้ง Off Line On Line
ช่วงท้าย อ.ชูศักดิ์ ฯ กล่าวขอบคุณและอวยพรปีใหม่แก่คณะกรรมการทุกท่าน
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *