สมาคมผู้ปกครองฯ

Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10-12 พค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

#Empowerment Workshop for Autisticthai Network

10-12 พค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมภาคีเครือข่ายชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด ตาม”โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก เพื่อการเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รองอธิบดี อณิรา ธินนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวถึง โครงการ”เมืองสร้างสุข”หรือ
Smile City ที่กรม พก จะเริ่มดำเนินการในปี 2562 เป็นต้นไป และกลุ่มออทิสติก ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของกรมพก.ด้วย และชื่นชมกลุ่มผู้ปกครองที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง แบ่งปันประสบการณ์ และจัดบริการให้แก่สมาชิกในฐานะ “อาสาสมัคร” ดังนั้น จึงต้องช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง มาตรฐานองค์กร จะเป็นส่วนหนึ่งท่ทำให้ชมรม พัฒนางานและขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง คุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรมพก.พร้อมสนับสนุน เช่น เรื่องบ้านพิทักษ์ ศูนย์บริการร่วมในระบบสุขภาพ การทำงานในระดับพื้นที่ ร่วมกับ “คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด้วย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกชมรม
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) บรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์และการสร้างสรรค์งานด้านบุคคลออทิสติกในระดับชุมชน” มีใจความสำคัญว่า ขอให้ชมรมทุกจังหวัด กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลออทิสติกทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยแรกพบ วัยเรียน วัยทำงาน. ร่วมกันพัฒนาบริการในชุมชน เช่น ศูนย์ส่งเสริมทักษะในชุมชนที่ร่วมกันทำงานให้มีคุณภาพ และขอให้มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น และมีการร่วมมือกันทำงานระดับกลุ่มโซนภาคเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน. สำหรับนโยบายด้านการศึกษา ควรทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองในห้องเรียนคู่ขนาน เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน และให้ขยายจำนวนห้องเรียนคู่ขนานให้ครบทุกระดับและพิ้นที่. การทำงานด้านอาชีพ อาจพัฒนาเป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ” ตามความสนใจ และความถนัดซึ่งสมาคมจะจัดทำโครงการสนับสนุน พร้อมพัฒนาสู่ “วิสาหกิจเพื่อสังคมออทิสติกในชุมชน” ซึ่งมูลนิธิออทิสติกไทย ได้เริ่มต้นไว้ในรูปแบบ Start Upอยู่แล้ว และเตรียมจัดอบรมเชิงลึกให้กับทุกสมาคมที่สนใจ ส่วนเรื่อง บ้านพิทักษ์ วันนี้ขอให้สมาชิก ตกลงกันให้ชัดเจน เพื่อสมาคมจะได้นำเสนอต่อกรม พก.ต่อไป. และขอให้สมาชิกศึกษาระบบการประเมินมาตรฐานองค์กรให้เข้าใจและลงมือปฎิบัติเพื่อจะได้ยื่นของรับการประเมินในปีนี้หรือปีถัดไป สมาคมตั้งเป้าหมายว่า ปีนี้ จะมีชมรมผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 20ชมรม
กลุ่มชมรมที่ร่วมอบรมมาตรฐาน ได้ระดมความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลายและร่วมกับพัฒนาชุดโครงการระดับพื้นที่ต่อไป

ชูศักดิ์ จันทยานนท์. นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *