การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งแบบสอบถามโครงการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุ...

Continue reading

ศึกษาเรียนรู้ ณ B-Quik Training Center เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบยานยนต์

 ศึกษาเรียนรู้ ณ B-Quik Training Center เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบยานยนต์  ณ B-Ouik สำนักงานใหญ่ 30 ก.ค.2562 กลุ่มศิลปิน Art Story by ...

Continue reading

เราทำความดีด้วยหัวใจ

เครือข่ายออทิสติกไทย ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 40 ชมรม ร่วมขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ตามแนวคิด “เราทำความ ดี ด้...

Continue reading

ออทิสติกพบสมาชิกวุฒิสภา

#ขอเดินตามหลักการ”สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ผีเสื้อกระพือปีก”ของอ.นพ.ประเวศ วสี 28 มิ.ย.2562 ณ อาคารสุขประพฤติ สมาชิกวุฒิสภาอาวุโสหลายท่า...

Continue reading

เตรียมงานจัดตั้งบ้านพิทักษ์ออทิสติก Homecare

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มอบอ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช ผู้แทนสมาคม ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน การจัดสวัสดิการสังคมในประเทศอังกฤษ ร่วมกับคณะ...

Continue reading

Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10-12 พค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

#Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10-12 พค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมภาคีเครือข่ายชมรมผู้ปกครองบุคค...

Continue reading