#อาชีวศึกษาสู่การประกอบอาขีพคนพิการ

#Transitiontovocational #อาชีวศึกษาสู่การประกอบอาขีพคนพิการ #เสน่ห์อาชีวะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ) ร่วมกับมูลนิธิคุณพุ่ม...

Continue reading

#คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ

#คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับค...

Continue reading

#สร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและการทำงานบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

#[email protected] #สร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและการทำงานบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ คณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม นำโดย ดร.บุญรัก...

Continue reading

#เรื่องเล่าจากดอยวาวีและSEจากดอยตุง

  #เรื่องเล่าจากดอยวาวีและSEจากดอยตุง #CBR matrix 5 session ผมมีโอกาสไปดอยวาวี พบ ชุมชนที่ทำงานด้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้...

Continue reading

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา

#ประชุมร่วมอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุ...

Continue reading

สำนักงาน กสทช รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล

#กสทชxautisticthai #เข้าถึงสารสนเทศยุคดิจิตัล สำนักงาน กสทช รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตรกา...

Continue reading

#มาตรฐานองค์กรคนพิการ รอบปี 2563-2565

#มาตรฐานองค์กรคนพิการ รอบปี 2563-2565 ขอแสดงความยินดีกับองค์กรเครือข่ายออทิสติก ทั้งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย...

Continue reading

ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม”แนวทางพัฒนาฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ”

#ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ #ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาคนพิการ วันแรก ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรง...

Continue reading

17-18 ต.ค.2563. แกนนำสภาคนพิการทุกประเภทจาก 6 องค์การคนพิการ มาร่วมประชุมสมัชชาคนพิการทุกประเภทในรูปแบบ NEW NORMAL.

#Disability Thailand Assembly 2020 #สมัชชาผู้นำคนพิการทุกประเภท #ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคนใหม่ 17-18 ต.ค.2563. แกนนำส...

Continue reading

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมและเตรียมจัดทำโครงการวิชาการ “การศึกษา

#ปปร 24 สถาบันพระปกเกล้า xArtstorybyautisticthai นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธ...

Continue reading