ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#BkkFlagship 64-65 For PWDs นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพ มหานคร ครั้งที่ 1/2564

#BkkFlagship 64-65 For PWDs
นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพ
มหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีแกนนำคนพิการทั้ง 7องค์การ อาทิ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายก สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯ น.ส.กิจจาพร ชื่นบุญ ตัวแทนกลุ่มออทิสติก นายภัทราพันธ์ กฤษณา ตัวแทนคนพิการทางร่างกาย และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม
มติสำคัญของการประชุม ได้แก่
1.รับทราบผลการดำเนินงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานเพิ่มเติม เพื่อนำผลมาปรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร ไปสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม (Make the Right Real)
2. ปรับแผนปฎิบัติคนพิการ กรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบัน เป็นแผน 2ปี คือ 2564-2565 พร้อมกำหนด Flag Ship สำคัญให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ Covid-19และสภาพเศรษฐกิจ สังคมในช่วงเปลี่ยนแปลง โดยเตรียมจัดตั้ง คทง.ปรับแผนฯคทงขับเคลื่อนแผนฯและคทง.กำกับติดตามแปนฯ ตามขอบอำนาจของคณะอนุกรรมการฯ
3. ให้องค์กรรัฐ องค์กรประชาสังคม นำแผนฯไปปฎิบัติในกรอบงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และองค์กรคนพิการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร และกองทุนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่กรุงเทพ สนับสนุน ตามภารกิจ
4. จัดตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในส่วนกรุงเทพมหานคร และให้รับและพิจารณาโครงการ ต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว(ไม่เกิน2เดือน) และเร่งประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณจากกองทุนแก่หน่วยงานต่างๆ
5. รับทราบนโยบาย”การจ้างคนพิการในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร “ จำนวน 569 อัตรา ในสำนักงานเขต และสำนักในสังกัดกรุงเทพมหานคร 77 แห่ง ซึ่งกรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสภาคนพิการฯ จะประสานข้อมูลแจ้งแก่คนพิการที่สนใจ โดยเริ่มการจ้างงานได้ทันที และในอนาคต จะมีการกำหนดตำแหน่ง และการสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการ สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ
6. การสนับสนุนอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ตั้งแต่การฝึกอบรมอาชีพ ในศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพขององค์กรประชาสังคม อาทิ มูลนิธิออทิสติกไทย มูลนิธิคุณพุ่ม เป็นต้น
7. การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ในศูนย์การค้า งานเฉพาะกิจ การสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และพื้นที่ในการแสดงความสามารถคนพิการ
8.การเตรียมจัดตั้ง “กลุ่มงานคนพิการ”ในสำนักพัฒนาสังคม เนื่องจากจำนวนคนพิการในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน มี100,000คน และหากมีการปรับ”การรับรองความพิการเชิงสังคม” จะมีคนพิการเพิ่มกว่า 300,000คน และให้”กลุ่มงานคนพิการ”รับคนพิการเข้าทำงานในกลุ่มงานนี้ด้วย
9.มอบสภาคนพิการฯ เป็น Focal Point ประสานแผนกับเครือข่ายคนพิการในกรุงเทพมหานคร
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานสภาคนพิการฯ
25กุมภาพันธ์ 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *