ไม่มีหมวดหมู่

#4กลไกหลักออทิสติก@บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน

#4กลไกหลักออทิสติก@บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน
#Guardian Home for Thai Persons with Autism
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 13 จังหวัด มูลนิธิออทิสติกไทย จัดสัมมนาแผนพัฒนาบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9กันยายน 2562 โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เป็นประธานการสัมมนา โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 100 คน
คุณพัทธอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ คุณพรพรรณ คำเพิ่มพูน ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก นนทบุรี คุณธนวรรณ สุขไพศาล ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น คุณเบญจวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะ ตัวแทนผู้ปกครองบุคคลออทิสติก “คุณจีรพันธ์ ตันมณี อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมฯ อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช ได้ร่วมเสวนา “มุมมองและแนวคิดในการพัฒนาระบบบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก” และอ.สุชาดา สาครเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน มูลนิธิออทิสติกไทย นำเสนอกรณีศึกษา การจัด Residential Service ของต่างประเทศ มีประเด็นที่เสนอเพื่อเป็นแนวการแบ่งกลุ่มจัดทำ คู่มือและแนวทางในการจัดบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน
ระบบ”บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก” เรียกได้ว่า เป็น นวตกรรมด้านสังคม หรือ Social Protection Model ในการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับ บุคคลออทิสติกหรือคนพิการ ที่มีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างมาก หรือ Very or High Needs Support Group ซึ่งหมายถึง”กลุ่มบุคคลออทิสติกหรือคนพิการ ที่มีความต้องการการช่วยเหลือด้าน การเรียนรู้ การสื่อสาร ทักษะสังคม การมีที่พักอาศัย การช่วยเหลือตนเองานชีวิตประจำวัน หรือการดำรงชีวิตในสังคม” เป้าหมายหลักคือ มีกลไกระดับชุมชนในการดูแลสนับสนุน ที่พัฒนาให้บุคคลเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะ”มนุษย์”คนหนึ่ง ซึ่งเป็น ภารกิจหลักของ”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย
มีกรณีตัวอย่างของ หลายประเทศทั่วโลก เช่น ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย หรือแม้ในมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ก็มีการจัดการในระบบดังกล่าว. ผู้บริหารระดับสูงของรัฐหลายท่าน มีโอกาสไปศึกษาดูงานกัน ถึงเวลาต้องนำมา ปฎิบัติให้เกิดขึ้นใน สังคมไทย เพราะเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย เสนอไว้ในแผนด้วย
“บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก”อาจจัดในรูปแบบ เช่นในหน่วยงานของรัฐ อาจจัดเป็นแผนกบ้านพิทักษ์ ในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก หรือ จัดตั้ง บ้านพิทักษ์ในชุมชนที่มีระบบการจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างครบวงจรแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ในภาคองค์กรผู้ปกครองหรือชุมชน. อาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของงานศูนย์บริการทั่วไป หรือ จัดแยกเป็นบ้านพิทักษ์ในชุมชน ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีการจัดทำมาตราฐานบริการ มาตราฐานการบริหาร มาตรฐานด้านวิชาการ และมาตราฐานด้านการจัดสรรทรัพยากร ที่เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดย
แนวการบริหารจัดการ ใช้หลัก 5M 1.Mindset 2.Man 3.Money 4.Material 5.Management. คำว่า. Mindset หมายถึง กรอบแนวคิดการจัดบ้านพิทักษ์ที่ต้องตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ เป็นกลุ่มที่สังคมไทย ละเลยมายาวนานสุดท้ายหลายคนต้องจบชีวิตแบบโดดเดี่ยวในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ส่วน 4M ก็เป็นไปตามกรอบการบริหารจัดการของระบบ แต่ต้องปรับหรือจัดทำ ระเบียบ หรือกติกาด้านการกำหนดตำแหน่ง”นักพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกในชุมชน” เป็นอัตราหนึ่งของระบบสวัสดิการสังคม มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการทั้งระบบอย่างต่อเนื่องจริงจัง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประสบความสำเร็จด้านนี้มาก “ครูและบุคลากร มีCareer Path ที่ชัดเจน“ แต่สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อาจเป็นเรื่องใหม่ แต่ต้องริเริ่มหรือมีจุดเริ่มต้น ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จำเป็นต้องมีระบบนี้เพื่อ เป็นหลักประกันให้กับผู้ปฎิบัติงานของกระทรวงให้มีความมั่นคงในราชการด้วย
สำหรับมาตรฐานการจัดบริการด้านวิชาการ ต้องพัฒนาหลักสูตรหรือแนวทางการจัดที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นพื้นฐานเช่นหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติก ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะสังคม ทักษะเตรียมความพร้อมด้านอาชีพและการทำงาน และ กิจกรรมกลุ่มสันทนาการ. และออกแบบเป็นแผนในกลุ่ม 6 หมวดวิชาหรือ6 ฐานฝึก ได้แก่หมวดวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร หมวดวิชาทักษะชีวิตประจำวัน หมวดวิชาพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม. หมวดวิชาทักษะสันทนาการและสุนทรียศิลป์ หมวดวิชาทักษะการงานและอาชีพ หมวดวิชาการดำรงชีวิตที่บ้านและชุมชน
“บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน”เป็นตัวทดสอบความสำเร็จ ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ EQUAL โดยเฉพาะ Q หรือ Quality Management และ L หรือ Linkage ซึ่งกระทรวงหลักที่ดูแล คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ที่อาจต้องจัดทำอนุบัญญัติในระดับต่างๆรองรับการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
“บ้านพิทักษ์” นับเป็นงานคุณภาพต้นแบบระดับประเทศ เราจะไม่พูดเพียงอย่างเดียวแต่เราจะนำไปปฎิบัติให้เป็นรูปธรรม ขอเพียง ท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง พวกเรา”ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก พร้อมร่วมมือ” เพราะเราจะวางใจว่า มีระบบการจัดการสำหรับกลุ่มคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแต่ไม่สามารถดูแลได้ ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกหรือมีความพิการหรือความบกพร่องกลุ่มต่างๆ จะได้จากโลกนี้ไปอย่างมีความสุข”
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
8กันยายน2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *