ไม่มีหมวดหมู่

21 ธ.ค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2562

#autisticthai executive board meetings
21 ธ.ค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2562 เพื่อสรุปแผนงาน การขับเคลื่อนและการดำเนินการด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกและภาคีเครือข่าย ในงบประมาณ ปี 2563
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคม ดร.สำเริง วิระชะณัง. อุปนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร ได้นำประเด็น สาระสำคัญของงานสมาคมและภาคีเครือข่าย ปี 2563 ได้แก่
1. การรับทราบ จุดเน้นและการทำงานภาคีคนพิการปี 2563. ทั้ง Flapship ของ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเตรียมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. การเตรียมตัวรองรับ การร่วมเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ. ทิศทางนโยบายด้านการศึกษาทั้งระบบ บทบาทของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด การเตรียมทำงานร่วมกับ THAI MODEL หรือ THAI HOME BASED AUTISM INTERVENTION MODEL ของมหาวิทยาลัย มหิดล ที่จะนำร่องทำงานร่วมกับชมรมผู้ปกครองใน 5 พื้นที่ ได้แก่ เพชรบูรณ์ ตาก. สงขลา. หาดใหญ่ และ หนองคาย เป็นต้น โดยที่ประชุมได้นำประเด็นต่างๆ อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน
2. การพิจารณาร่วมการดำเนินงาน “แผนงานเตรียมความพร้อม บ้านพิทักษ์ออทิสติก”ในชุมชน 15 จังหวัด ท่ีสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ร่วมวิจัยเชิงปฎิบัติการกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ประเทศไทย) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. โดยมี2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมระดับพื้นที่ ที่จะศึกษาเจาะลึกความพร้อมของ ชมรมผู้ปกครองทั้ง 15 ชมรม สนทนากลุ่มพูดคุยกับคณะกรรมการชมรม และสมาชิกทุกคนในชมรม สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้รับบริการ การประเมินความพร้อมด้านสถานที่ การประชุมร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนระดับพื้นที่. และกิจกรรมที่2 จะนำมาสรุปร่วมกันเพื่อการตัดสินใจนำเสนอโครงการอย่างเป็นระบบต่อรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคม โดยทีมวิจัย มีนักวิจัยด้านสังคม ด้านสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข. ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนด แผนปฎิบัติงานและตารางงานร่วมกัน โดยมอบหมายให้ ทีมงานของสมาคม ทีมมูลนิธิ TRIPและคณะทำงานกลุ่มภาคที่อาสางาน เป็นผู้ประสานงาน กับชมรม 15 ชมรม เริ่มลงมือทำงานกันตั้งแต่ มกราคม 2563. สรุปผลการวิจัย ประมาณ มิถุนายน 2563. ระหว่างนี้ หากพื้นที่ใดพร้อม สามารถเริ่มต้นลงมือทำงานได้ โดยการระดมความร่วมมือจากเครือข่ายรัฐ ท้องถิ่น เอกชน ในพื้นที่ ซึ่งสมาคมผู้ปครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย จะสนับสนุนการประสาน การปฎิบัติ
3. การรับทราบแผนงาน ระยะที่ 1 ปี 2563ของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และมูลนิธิออทิสิตกไทย มีโครงการที่ดำเนินงานในช่วง ต้นปี 2563 (ระยะที่ 1) เช่น การเสริมพลังชมรมผู้ปกครองระดับจังหวัด เข้าสู่ระบบการทำงานตามมาตรฐาน การประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครอง การจัดงานรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2563 การพัฒนาศูนย์ส่งสเริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก โดยการเรียนรู้ Early intervention programs จากทีม A E I O U CENTER ของประเทศ AUSTRALIA การเรียนรู้เรื่อง การช่วยเหลือทางเลือก หรือแนวAlternative treatment เช่น แนวคิดเรื่อง Stem Cell Nuero Treatment โดยสหวิทยากรสาขาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ (มอบสำนักงานดำเนินตามแผนงาน และมอบประธานกลุ่มภาค ประสานงานจังหวัด)
4. การนำเสนอแผนงานโครงการระยะที่ 2 ปี 2563 เช่น โครงการค่าย 4 ภูมิภาค โครงการค้นหาศักยภาพบุคคลออทิสติกในทุกระดับ โครงการ 2020 Asia Pacific Accessible Art Festival ที่เครือข่ายออทิสติก ประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก และ EDEN SOCIAL WELFARE FOUNDTION ร่วมเป็นเจ้าภาพ. การจัดทำคลิปความรู้เรื่อง 4กลไกหลักออทิสติกสู่สังคมในวงกว้าง (มอบสำนักงาน และกรรมการที่รับผิดชอบ คุณวสาสนาดร.ธีรากร และอ.ชูศักดิ์ดำเนินงาน)
5. การจัดแบ่งงานแก่ ประธานกลุ่มภาค ทั้ง 16 กลุ่ม (Clusters)พร้อมจัดแผนงบประมาณสนับสนุน การทำงาน การประชุมหารือ ปีละ 3 รอบ เริ่มจัดประชุมครั้งแรกไม่เกิน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการประชุม เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการกระจายการทำงานของภาครัฐ เน้นการทำงานนโยบายและประสานงาน (มอบกลุ่มภาคดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงโครงการเสริมความเข้มแข็งระดับจังหวัดด้วย)
6. การอนุมัติระเบียบ การบริหารสมาคม และอนุมัติหลักการการเตรียมแก้ไขข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ให้สอดคล้องกับคำแนะนำของคณะผู้ประเมินมาตรฐานองค์กรและนโยบายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มอบ ดร.สำเริงและนายกสมาคมยกร่างแก้ไขข้อบังคับ)
7. การพิจารณา ข้อข้อข้องของ อนุบัญญัติ และแนวการทำงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และการทำงานของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ที่ยังไม่มีมาตรเดียวกัน รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาโครงการแบบเฉพาะเจาะจงของแต่ละประเภทพิจารณา ซึ่งสมาคมจะประสานระดับนโยบาย และมอบประธานชมรมจังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ตรัง พิษณุโลก จะสรุปสภาพปัญหา สถานการณ์ และข้อเสนอแนะ เสนอต่อสมาคม เพื่อส่งข้อมูลต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการประชุมคณะกรรมกราส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในเดือน มกราคม 2563 (ชมรมทั้ง สามจังหวัด ต้องเร่งนำเสนอข้อมูลต่อสมาคมภายใน 10 มกราคม 2563) นอกจากนี้ จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพ และชมรมถลาง ภูเก็ต จะร่วมงาน วิจัยพัฒนารูปแบบ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิTRIPด้วย
8. ช่วงท้ายการประชุม อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ กล่าวอวยพรปีใหม่ และปิดการประชุมสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) 21ธ.ค.2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *