ไม่มีหมวดหมู่

เตรียมงานจัดตั้งบ้านพิทักษ์ออทิสติก Homecare

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มอบอ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช ผู้แทนสมาคม ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน การจัดสวัสดิการสังคมในประเทศอังกฤษ
ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมศึกษาเรียนรู้   Penrose Care เป็นหน่วยงาน ทีจัดศูนย์ดูแลคนพิการทางกายและสติปัญญา รวมถึงผู้สูงอายุ โดยทีมงานmultidisciplinary Team มีกิจกรรมการฝึกหลายหลาย เป็นจุดหนึ่งที่ไปร่วมเรียนรู้ด้วย ผู้แทน Penrose ได้ ส่งข้อความบนTwisters ว่า
Today we at Penrose Care were extraordinarily honoured to host a large research delegation from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) under the Ministry of Social Development and Human Security, Government of Thailand! #homecare
นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง กลับมาปลายเดือน กรกฎาคมคงได้มาหารือกันในคณะทำงานพัฒนาบ้านพิทักษ์ออทิสติก