สมาคมผู้ปกครองฯ

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
แอนโทนีโอ กูดทาเลซ (António Guterres)
เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก
ในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก. พวกเราพูดถึงการยืนหยัด “การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” โดยประชาคมทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์ให้เข้าใจความหลากหลายของประชาคมโลกของเรา และมีข้อตกลงร่วมกันด้วยความความมุ่งมั่นของเราที่จะให้บุคคลที่มีภาวะออทิซึม ทุกคนในประชาคมของเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านต่างๆของสังคม การสนับสนุนบุคคลออทิสติกให้บรรลุสู่การพัฒนาที่เต็มศักยภาพ คือส่วนสำคัญของความพยายามของเราที่จะยืนยันใน คำสัญญาหลัก ขององค์การสหประชาชาติ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030” หรือ SDGs 2030 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง(  To Leave no one behind)
ปีนี้ ค.ศ.2019 มีมติในเวทีการประชุมขององค์การสหประชาชาติ ที่เน้นความสำคัญของการผลักดันให้การใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก ในการดำเนินชีวิตอิสระ การเรียนรู้.  สุขภาพ และด้านต่างๆ  ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ และให้ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ขณะนี้ทั่วโลก ยังคงมีอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง ไม่สามารถที่จะใช้ได้และขาดความตระหนักรู้และความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของบุคคลออทิสติกในการใช้เทคโนโลยี
ปีที่แล้วองค์การสหประชาชาติ ได้ออก”กลยุทธ์เพื่อเทคโนโลยีใหม่”เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ และที่เกิดใหม่เป็นไปในแนวเดียวกันกับค่านิยมที่กำหนดในกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติ
ในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ขอให้พวกเรายืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมนี้  ซึ่งรวมถึงความเท่าเทียม ความทั่วถึง การอยู่ร่วมกันในสังคม  – และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ของประชากรออทิสติกโดยให้หลักประกันว่า บุคคลออทิสติก จะได้รับเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ชีวิตและเป็นไปสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพวกเขา
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)2 เมษายน 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *