ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#มากกว่าคำว่า”เข้มแข็ง” #More than Stronger

#มากกว่าคำว่า”เข้มแข็ง”
#More than Stronger
“ก้าวเดินด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน พัฒนาลูกหลานสู่ความยั่งยืน”
สัปดาห์นี้ 23 ก.พ.2563 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) แบ่งเป็น7 ทีม ไปร่วมประชุม กรรมการบริหารกลุ่มโซนภาค ภาคเหนือ ตอนล่าง โซน 1ที่เพชรบูรณ์ อ.ปราโมทย์ ธรรมโรช ภาคกลางตอนบน โซน 1 ที่จ.กาญจนบุรี มีคุณกิจจาพร ชื่นบุญ คุณสุริยา พึ่งธงไทย กลางล่างโซน 2 คุณวาสนา สำลีรัตน์ ภาคใต้ ตอนบน โซน 1 นครศรีธรรมราช ดร.สำเริง วิระชะณัง และ ภาคใต้ตอนบนโซน 2 กระบี่ มีอ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ภาคใต้ตอนล่างโซน2 จังหวัดสตูล คุณสุนทร ชูบัณฑิต ร่วมการประชุม ซึ่งกรรมการเตรียมสรุปข้อมูลแต่ละจุดเพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานของสมาคม
ผม ได้ร่วมรับฟัง การประชุมของกลุ่มภาคใต้ บน โซน 2 ร่วมกับคุณกัมปนาท มหันต์ ปธ ชมรมฯพังงา และทีมคุณอ๋อย ภูเก็ต คุณมิ๊ง ถลาง แม่สาว ปธ ชมรมฯกระบี่โดยมี ผอ.ศมณ แซ่เซี่ยน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก ร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นด้วย
ต้องบอกว่า บรรยากาศการประชุมแบบ ระดมความคิดเห็นที่ร่วมกันคิดผ่าน “กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง”ช่างอบอุ่น มีความเป็นครอบครัว ทุกคน มองภาพสอดคล้องต้องกัน ได้เนื้อหาทั้งเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ ชัดเจน แสดงให้เห็นว่า เครือข่าย ออทิสติก ทำงานด้วยความรัก ความผูกพันที่ดีต่อกันเรียกว่า more than Stronger ยิ่งกว่า ความเข้มแข็งจริงๆ
สาระสำคัญ ใน4 ประเด็นหลักคือ
1.กระบวนการทำให้ชมรมเข้มแข็ง เป้าหมายและจุดยืนของชมรม คือชมรมทำงานเชิงประสานอย่างกับทุกภาคส่วนเป็นระบบ การเตรียมจัดตั้ง กองทุนสนับสนุนการทำงานของชมรม และให้ทุกคนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการทำงาน แม่สาว เสนอว่า “ให้ชมรมก้าวเดินด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน พัฒนาลูกหลานสู่ความยั่งยืน”
รูปธรรมของการทำงาน คือการสนับสนุนให้เด็กเข้าถึงสิทธิและบริการ ตัวอย่างเช่น สมาชิกทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา โดยชมรมกระบี่ จะสนับสนุนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ เป็น โรงเรียนเรียนร่วมต้นแบบ ของจังหวัดกระบี่ ที่บูรณาการความร่วมมือ กับ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากหลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งของเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษในโรงเรียน เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะขีวิต คุณธรรมและทักษะการงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มอาชีพอิสระในชุมชน พร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ปกครองในชุมชน โดยโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้เต็มที่ นอกจากนี้ชมรมสามารถจัดการศึกษาทางเลือกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งสมาคมฯจะนำเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป
ส่วนในจังหวัด พังงา และภูเก็ต เน้น “ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชน” ที่ให้สมาชิกได้ร่วมบริหารจัดการ ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานและครบวงจร โดยชมรมจังหวัดจะทำหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ชมรมระดับพื้นที่ และพร้อมเดินไปด้วยกัน
2. การส่งเสริมอาชีพ ทุกชมรมจะจัดทำแผนงาน โครงการด้านอาชีพเสนอต่อ จังหวัดและสมาคม เพื่อสนับสนุนอาชีพอิสระ และพัฒนาเป็น กิจการเพิ่อสังคมในพื้นที่ โดย มูลนิธิออทิสติก จะสนับสนุนความรู้ด้านการจัดการ และประสานการตลาดกับภาคธุรกิจระดับต่างๆ
3. การจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพเด็กที่ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอิสระ เป็นอีกเป้าหมายหนึ่ง
4. การสร้างเจตคติและความเข้าใจของสังคมต่อบุคคลออทิสติก รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานประกอบการ เรื่องการจ้างงานหรือจ้างทำของ สำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติก
ขอบคุณประธานกลุ่มอนุกรรมการระดับภาค ประธานชมรม กรรมการบริหารสมาคม ที่ช่วยดำเนินการจัดประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง วันเดียว 7 จุดทั่วประเทศ แสดงถึง”พลังความรัก ความสามัคคีขององค์กรผู้ปกครองออทิสติก ประเทศไทย
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
23 ก.พ.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *