สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

#Autism Thai virtual seminar 2021 #7 Valuable Lesson Opportunities To Learn With Autisticthai สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ดำเนินก...

Continue reading

คนพิการเฮ! ศาลปกครองถอนคำสั่งคลังที่ให้ “กองทุนคนพิการ” ส่งเงินส่วนเกินคืน

#ความร่วมแรงร่วมใจขององค์การคนพิการทุกองค์การ คนพิการเฮ! ศาลปกครองถอนคำสั่งคลังที่ให้ “กองทุนคนพิการ” ส่งเงินส่วนเกินคืน ศาลปค.สั่งเพ...

Continue reading

#นำเสนอนโยบายด้านการมีงานทำคนพิการทุกประเภท สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

#นำเสนอนโยบายด้านการมีงานทำคนพิการทุกประเภท สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสมาคมแต่ละประเภท...

Continue reading

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือทีมงานสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

13 ก.ค.2563 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือทีมงานสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร นำโดย นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้...

Continue reading

#TRUE VROOM ,TRUE VLEARN,Autisticthai Channel 11 ก.ค.2563ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ครั้งที่ 3/2563 โดยประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ True VROOM

#autism thai meeting 3/2563 #TRUE VROOM ,TRUE VLEARN,Autisticthai Channel 11 ก.ค.2563ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซ...

Continue reading

#Non Formal Education for Special Need อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผอ.ณัฐกฤตา พึ่งสุข ซึ่งกำกับดูแล ศูนย์การศึกษานอกระบบ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

#Non Formal Education for Special Need อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผอ.ณัฐกฤตา พึ่งสุข ซึ่งกำกับดูแล ศูนย์การศึกษานอกระบบ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ...

Continue reading

#ปรึกษาหารือเพื่อนำเป็นฐานข้อมูลให้ ครม.พิจารณา

#ปรึกษาหารือเพื่อนำเป็นฐานข้อมูลให้ ครม.พิจารณา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบหมายนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดก...

Continue reading

#ไลฟ์สด สุดฟิน #Art Story Live

วันศุกร์ 12 มิย ต้ังแต่ สองทุ่ม มา “ศุกร์ และ สุข”ร่วมกัน ปันสุขให้กับ เยาวชนออทิสติกและครอบครัว พบกับสินค้า Art Story by Autisticthaiแ...

Continue reading

#Rethinking and Reframing #WE Stand Together #คิดทบทวนและกำหนดกรอบแนวคิดในสถานะการณ์ใหม่

ขอบคุณคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมระดมความคิด ในห้อง 2 ห้อง ห้องนโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ โดยผ่าน.ZOO...

Continue reading

#New Normal @New Opportunity #มองโอกาสในวิกฤติ #ออทิสติกไทย ไม่ทิ้งกัน

#New Normal @New Opportunity #มองโอกาสในวิกฤติ #ออทิสติกไทย ไม่ทิ้งกัน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซ...

Continue reading

#แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจในยุคNew Normal #Guidelines Labour Policy for PWDs and Autism in Crisis

ขอบคุณ คุณอนุสรี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษารมต.กระทรวงแรงงาน โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร คุณเธียรรัตน์ นวะมะวัฒน์ รองปลัดกระท...

Continue reading