ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม”แนวทางพัฒนาฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ”

#ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ #ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาคนพิการ วันแรก ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรง...

Continue reading

17-18 ต.ค.2563. แกนนำสภาคนพิการทุกประเภทจาก 6 องค์การคนพิการ มาร่วมประชุมสมัชชาคนพิการทุกประเภทในรูปแบบ NEW NORMAL.

#Disability Thailand Assembly 2020 #สมัชชาผู้นำคนพิการทุกประเภท #ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคนใหม่ 17-18 ต.ค.2563. แกนนำส...

Continue reading

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมและเตรียมจัดทำโครงการวิชาการ “การศึกษา

#ปปร 24 สถาบันพระปกเกล้า xArtstorybyautisticthai นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธ...

Continue reading

#สืบสานงานศิลปตามพ่อ 9-15 ตุลาคม 2563 ศูนย์การค้า MBK CENTER

9-15 ตุลาคม 2563 ศูนย์การค้า MBK CENTER ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และบริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด จัดงาน #สืบสานงานศิลปตาม...

Continue reading

#กระจายอำนาจการศึกษาสู่สถานศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน

#สหวิชาชีพในงานเรียนรวม นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเป...

Continue reading

คณะผู้นำคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

#พบเลขาธิการ กพฐ คณะผู้นำคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา...

Continue reading

#ระบบบ้านพิทักษ์ออทิสติก กลไกการดูแลบุคคลออทิสติกในชุมชน

#หลังจากพ่อแม่หมดลมหายใจ ลูกจะอยู่อย่างไร 27-28 ก.ย.2563. เครือข่ายออทิสติก 15 จังหวัดที่ร่วมโครงการ “ศึกษาวิจัยระบบบ้านพิทักษ์ออทิสติ...

Continue reading

#รายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

ดร.สำเริง วิระชะนัง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) เป็นผู้แทนสมาคม สรุปสาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ด้านการเข้าถึงบร...

Continue reading

#ธันวาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ

#ธันวาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การกู้เงินคนพิการในภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 กู้ฉุกเฉิน 10...

Continue reading

#วันหยุดยาว แต่เราไม่หยุดอาสา #เครือข่ายออทิสติกไทย

ขอบคุณแกนนำชมรมผู้ปกครองออทิสติก นับสิบจังหวัด ทั้ง ในทุกภาค ที่แม้จะเป็น วันหยุดชดเชยตามประกาศราชการ แต่ทุกท่านมี”จิตอาสาไม่มีวันหยุด”...

Continue reading

#มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (มอพ) #สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด หลายท่าน กล่าวชื่นชมการทำงานของเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ว่า”องค์กรด้านออทิสติก เป็นองค์...

Continue reading