#SEวิสาหกิจเพื่อสังคมทิศทางใหม่องค์กรคนพิการ

#SEวิสาหกิจเพื่อสังคมทิศทางใหม่องค์กรคนพิการ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ชวนสน...

Continue reading

#Non-Discrimination sub committee คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

#Non-Discrimination sub committee คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ (อกขป)โดยศ.พิเศษ กุลพล พลวัน ประธานคณะอนุกร...

Continue reading

#มติบอร์ดชาติด้านคนพิการ 1/2564 10มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยมีผู้นำองค์การด้านคนพิการ 7 องค์การเข้าร่วมประชุม

#มติบอร์ดชาติด้านคนพิการ 1/2564 10มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาค...

Continue reading

#AXA Thailand คุณโคลด เซนย์ CEO และคุณปวีนา เขมะรังสรรค์ CCO บริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมและมอบทุนสนับสนุน

#AXA Thailand คุณโคลด เซนย์ CEO และคุณปวีนา เขมะรังสรรค์ CCO บริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมและมอบทุนสนับสนุน “กิจกรรม AXA ...

Continue reading

#SEกลุ่มคนพิการ :Go Ahead #SE AUTISTICTHAI นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับ 18 องค์กร

#SEกลุ่มคนพิการ :Go Ahead #SE AUTISTICTHAI นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการลงนาม...

Continue reading

#BkkFlagship 64-65 For PWDs นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพ มหานคร ครั้งที่ 1/2564

#BkkFlagship 64-65 For PWDs นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสร...

Continue reading

#เรื่องดีๆ#วันดีๆ#คนจิตใจดีๆ

วันนี้รู้สึกมีความสุข เพราะพบคนดีดี มีจิตใจงามที่สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ เช้า ได้รับเชิญให้เป็นประธาน”โครงการสร้า...

Continue reading

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. เวลา 10.20 น. ที่รัฐสภา 7 องค์กรคนพิการนำโดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

#ข่าวเดลินิวส์ #บรรทัดฐานของสังคมที่ดี เมื่อวันที่ 5 ก.พ. เวลา 10.20 น. ที่รัฐสภา 7 องค์กรคนพิการนำโดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาค...

Continue reading

คุ้มครองเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ 2 รายการ

บอร์ด สปสช.คุ้มครองเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน เพิ่ม 2 สิทธิประโยชน์ใหม่เข้าถึงการรักษา อร์ด สปสช. คุ้มครองเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน เพ...

Continue reading

#ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

#ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนในกองท...

Continue reading

#องค์การคนพิการ 7องค์การ #ข้อเสนอเยียวโควิดระลอกใหม่

ตามที่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจ...

Continue reading

กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564 โดย

#SDO BOARD #มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ...

Continue reading