ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#ปรึกษาหารือเพื่อนำเป็นฐานข้อมูลให้ ครม.พิจารณา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบหมายนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงฯหารือทีมผู้บริหารสภาคนพิการฯ มีนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายวิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายปราโมทย์ ธรรมสโรช และนายพิทยา ศรีตะโภค
ประเด็นสำคัญในการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เรื่องหลัก 4 เรื่อง ซึ่งข้อสรุปบางเรื่องจะเป็นข้อมูลประกอบแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 16 มิ.ย.2563
ได้แก่
1. การเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 13ล้านคน (คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ) คนละ 3,000บาท โดยขอให้จัดแบบถ้วนหน้า แต่ทราบว่า กระทรวงการคลัง จะตัดลดจำนวนลงหลายล้านคน เนื่องจากอ้างเหตุซ้ำซ้อน แต่ไม่ได้พิจารณาประเด็นความต้องการจำเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มที่เดือดร้อน ยากจน ติดบ้านติดเตียง หรือมีภาวะที่ต้องดูแลพิเศษ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เห็นด้วย แต่การพิจารณาอยู่ในอำนาจกระทรวงการคลัง ซึ่งคงต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา พรุ่งนี้เครือข่ายคนพิการ จะไปยื่นเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนแนวคิด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
2. การร่วมมือทำงานระหว่างองค์กรคนพิการในพื้นที่กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดทำโครงการและแผนงานภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบนโยบาย 400,000ล้าน ซึ่งพัฒนาสังคมฯบางจังหวัดได้เสนอแผนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดไปบ้างแล้ว
3. การเสนอให้ ใช้งบประมาณในการ จ้างงานคนพิการ จำนวน 8,000 เข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและระดับจังหวัด
4. ติดตามมาตรการที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เห็นชอบ ได้แก่ การพักชำระหนี้คนพิการ (พิจารณาเป็นรายกรณี) ระเบียบการกู้ยืมเงิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน(เสนอ กพช) และการเบี้ยความพิการจาก 800บาทเป็น 1,000บาทถ้วนหน้า(เสนอขอมติคณะรัฐมนตรีอีกรอบ)
5. การปลดLock การทำงานกองทุน เช่น ให้ประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านอาชีพ พิจารณาโครงการเยียวยาอาชีพคนพิการ ทั้ง ในระดับจังหวัดและส่วนกลาง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที
6. การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการช่วยเหลือคนพิการ จะใช้ข้อมูลจากเพจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและองค์การคนพิการ เป็นฐาน
ทั้ง 6 ประเด็น เป็นข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งองค์การคนพิการ จะนำเสนอข้อมูลแจ้งต่อสังคมต่อไป
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
เลขาธิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศแห่งประเทศไทย
15 มิ.ย.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *