ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#การแก้ไขปัญหาการจ้างงานคนพิการ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

#การแก้ไขปัญหาการจ้างงานคนพิการ
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ให้ แก้ไขปัญหาการจ้างงานคนพิการและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ
ที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้
1.การส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ จ้างงานคนพิการให้ครบตามจำนวน ทั้งนี้ให้ กพ.ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการจ้างคนพิการในหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
2. การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบ จะมีการบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศระหว่างกรมการจัดหางานและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงประสานการทำงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการ ทั้งด้านการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งกฎ ระเบียบ แนวปฎิบัติ รวมถึง ฐานข้อมูลคนพิการที่ต้องการทำงาน
3. การจัดทำคู่มือแนวการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ตามมาตรา 35 แก่นายจ้าง สถานประกอบการและ คนพิการ เพื่อให้เข้าใจและปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
4. ปรับปรุงแบบเอกสารในการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แยกตามรายการแต่ละข้อให้ชัดเจน มีการกำหนดจำนวนงบประมาณและกิจกรรมที่ชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนด
5. กำหนดให้ มูลนิธิ สมาคม ชมรม ที่ประสงค์จะทำหน้าที่ประสานงานมาตรา 35 ต้องลงทะเบียนเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และต้องมีการประเมินมาตรฐานการให้บริการ หากปฎิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข จะพิจารณาเรื่องการรับรองมาตรฐานองค์กร
6. ปรับระบบการจ่ายเงินตามมาตรา 35 ให้จ่ายตรงกับคนพิการหรือตามระบบE PAYMENT และต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในแบบที่ขอรับการสนับสนุนอย่างครบถ้วน
7. ให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตรวจ และติดตามการจ้างงานคนพิการ
8. มอบฝ่ายเลขานุการ สรุปข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติต่อไป
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
30มค2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *