สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม

” องค์การคนพิการระดับชาติ ” องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรผ่านการประเมินมาตรฐาน จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

#SEกลุ่มคนพิการ :Go Ahead #SE AUTISTICTHAI นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับ 18 องค์กร

#BkkFlagship 64-65 For PWDs นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพ มหานคร ครั้งที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม

Autisticthai LIfe Skill Center

สี่กลไกหลักตามออทิสติกโรดแมป

congratulations autistic network

Asia Pacific Launch of The Global Campaign 2018
heart (1)

ร่วมบริจาค

gallery

ภาพกิจกรรม

location

ชมรมผู้ปกครอง

chat

คุยกับอาจารย์